EG 237
EG 237
Vase in a Vase #1 (black), size 10 x 18.5 cms


EG 238
Vase in a Vase #2 (silver), size 10 x 18.5 cms

EG 239
Vase in a Vase #3 (blue), size 10 x 18.5 cms