EG 242
EG 242
Bump Chip & Dip Large (black), size 22 x 3.5 cms


EG 243
Bump Chip & Dip Medium, size 18 x 3 cms

EG 244
Bump Chip & Dip Small, size 13 x 4 cms

EG 245
Bump Bowl, 18 x 11 cms